Avís Legal

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: BITSIS Sistemas de Comunicación, S.L.

Domini: bitsis.cat

Domicili: C/. Leonardo Da Vinci, 25 Local B – 08204 Sabadell-

CIF: B61497459

Correu electrònic de contacte: informatica@bitsis.cat

Inscrita al R.M. de Barcelona. Fulla B170541. Foli 9. Tom 30405. Secció 1ª del llibre de Societats.

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Bitsis atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del Portal

Bitsis proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts” ) a Internet pertanyents a Bitsis als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Bitsis ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Bitsis dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Bitsis es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas,

Bitsis no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

BITSIS, S.L. compleix amb les directrius del Reglament (UE) 679/2016 de protecció de dades personals i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris, d’acord la nostra Política de Privacitat.
L’entitat es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens facilitin, a tractar-los de manera confidencial ia guardar adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o destrucció així com l’accés a les seves dades no autoritzat.
Així mateix, BITSIS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a informatica@bitsis.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Bitsis per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de Bitsis.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Bitsis.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Bitsis.

L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Bitsis .

Exclusió de garanties i responsabilitat

Bitsis no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Bitsis es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en Bitsis disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Bitsis no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Bitsis assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Bitsis es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Bitsis perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Bitsis podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Bitsis i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.